Informujemy, że realizujemy projekt pt. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków produkcyjnych P.P.H.U. ,,Asia” Dorota Trzcińska w miejscowościach: Butowo i Kisielice”, umowa RPWM.04.01.00-28-0170/l8 . Działanie 4,1 – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych RPOWiM 2014-2020. Celem projektu jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków produkcyjnych. W ramach projektu zostaną zakupione urządzenia służące do pozyskania energii odnawialnej.                                              Wartość projektu: 1 112 888,54 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 769 069,32 zł             
Informujemy, że otrzymaliśmy dotację na kapitał obrotowy działanie 1.5 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – nr umowy POPW.01.05.00-28-0002/20

Informujemy, że realizujemy projekt pt. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POPW 2014-2020 poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. Celem projektu jest utworzenie nowego oddziału firmy i wprowadzenie na rynek nowego produktu. W ramach projektu zostaną zakupione linie technologiczne, maszyny i urządzenia oraz środki transportu.                                          Wartość projektu: 11 102 150,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 6 933 500,00 zł

Informujemy, że realizujemy projekt pt. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez skomercjalizowanie wyników prac B+R, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIR 2014-2020 poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Celem projektu jest utworzenie nowego oddziału firmy, w którym zostaną skomercjalizowane wyniki prac B+R. W ramach projektu zostaną zakupione linie technologiczne, maszyny i urządzenia oraz środki transportu. Wartość projektu: 11 572 600 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 7 679 000,00 zł.

W roku 2015 firma zakończyła realizację projektu „Poprawa konkurencyjności firmy P.P.H.U. ASIA Dorota Trzcińska poprzez wprowadzenie innowacji produktowej” w ramach
Osi priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość”
Działania 1.1 – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”
Poddziałania 1.1.7 – „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie
innowacji i nowych technologii”
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013